Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Statut Fundacji Restart.

 

STATUT

FUNDACJI RESTART

Rozdział I 

[Postanowienia ogólne]

§ 1

Fundacja o nazwie Fundacja RESTART zwana dalej Fundacją, ustanowiona została w dniu 4 czerwca 2018 roku przez Renatę Miszczuk, zwaną dalej Fundatorem i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1.     Siedzibą Fundacji jest miejscowość Milczany w gminie Samborzec.

2.     Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.     Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.     Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji
w wybranych językach obcych.

§ 3

1.     Fundacja posiada osobowość prawną.

2.     Fundacja może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

3.     Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może ustanawiać stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały i inne jednostki organizacyjne – zakłady, filie, biura, oddziały w kraju oraz przedstawicielstwa za granicą.

4.     Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 4

Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne oraz może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, tytuły i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

[Cele i zasady działania Fundacji]

§ 5

Celem Fundacji jest:

1)   pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa);

2)   działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)   działalność charytatywna;

4)   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)   ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

6)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)   promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8)   działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9)   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10)    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

11)    działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

12)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13)    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

14)    działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

15)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18)    turystyka i krajoznawstwo;

19)    porządek i bezpieczeństwo publiczne;

20)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

21)    udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

22)    ratownictwo i ochrona ludności;

23)    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

24)    promocja i organizacja wolontariatu;

25)    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

26)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

27)    rewitalizacja;

28)    działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)   opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych;

2)   inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych;

3)   organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, wyjazdy, itp.);

4)   organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych;

5)   działania w środowisku w szczególności poprzez streetworking, partyworking, pedagogów ulicznych;

6)   tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych i niepublicznych placówek służby zdrowia, w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów konsultacyjnych, ośrodków;

7)   stwarzanie młodym ludziom nie patologicznego oraz zdrowego środowiska rówieśniczego, w szczególności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia;

8)   wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi;

9)   współpracę międzynarodową;

10)    współpracę z kuratorami sądowymi;

11)    organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, sesji naukowych i odczytów;

12)    prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej;

13)    pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów;

14)    finansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Fundacji w szczególności poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, studia, konferencje;

15)    organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu;

16)    inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej;

17)    doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury telefoniczne, komunikatory internetowe;

18)    integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.);

19)    działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

20)    pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację, prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych, grup samopomocowych, grup rozwojowych;

21)    udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej;

22)    uczestniczenie w działalności wychowawczej i profilaktycznej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty;

23)    sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów;

24)    indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu;

25)    delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli;

26)    powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych;

27)    krzewienie turystyki i krajoznawstwa, działanie na rzecz poprawy infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników i branży turystycznej jak i lobbowaniu korzystnych rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa;

28)    prowadzenie placówek oświatowych;

29)    prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zawodowej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

30)    prowadzenie Klubów Seniora, Domu Pomocy Społecznej;

31)    organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska;

32)    organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych wakacyjnych, obozów, „zielonych szkół”, warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych oraz filmowych;

33)    organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, doradczej, grup wsparcia dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją;

34)    wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych lub niepełnosprawnych;

35)    organizowanie i prowadzenie dodatkowych form edukacji przedszkolnej, w tym przedszkoli  i punktów przedszkolnych oraz świetlic środowiskowych;

36)    organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych;

37)    wspieranie doskonalenia zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach;

38)    propagowanie i organizowanie imprez sportowych w tym imprez masowych;

39)    promocję zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową;

40)    promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;

41)    organizowanie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej;

42)    organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu;

43)    gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

44)    przeprowadzanie zbiórek publicznych;

45)    inne działania służące realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

[Majątek i dochody Fundacji]

§ 7

1.     Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.     Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego zostanie przeznaczona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 8

1.     Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1)   darowizn, spadków, zapisów,

2)   dotacji i subwencji oraz grantów,

3)   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)   dochodów z majątku Fundacji,

5)   odsetek bankowych,

6)   dochodów z działalności gospodarczej.

2.     Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, w szczególności na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

§ 9

1.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3.     Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazującego.

Rozdział IV

[Władze Fundacji]

§ 10

1.     Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.     Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tych organów ustalone uchwałą Zarządu.

§ 11

1.     Zarząd składa się z 2 do 4 osób powoływanych na 4 – letnią kadencję.

2.     Skład Zarządu na pierwszą kadencję wybiera Fundator. Wyboru składu Zarządu na następne kadencje, jego rozszerzenia lub uzupełnienia dokonuje dotychczasowy Zarząd.

3.     Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

4.     Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)   złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

2)   odwołania przez Fundatora lub Zarząd,

3)   utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4)   śmierci członka Zarządu.

§ 12

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Do kompetencji Zarządu należy:

1)   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2)   uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

3)   uchwalanie regulaminów,

4)   ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,

5)   przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

6)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

7)   uchwalanie zmian statutu,

8)   decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

9)   podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

§ 13

   1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

   2.     Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

   3.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

   4.     Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

   5.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, również w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

Rozdział V

[Działalność gospodarcza]

§ 15

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych:

2.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

58.11.Z  Wydawanie książek

58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

63.99.Z  Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z   Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z  Działalność agencji reklamowych

73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

     78.10.Z   Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

     78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

     79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki

     82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów

     82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

     85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

     85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

     85.59.Z  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

     85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

     86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

     88.10.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

     88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

     93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

     93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

     93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

     94.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

     96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

     96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

3.     Dochód osiągany przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

4.     Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

5.     Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

6.     Zysk nie może zostać podzielony pomiędzy Fundatorów, członków organów Fundacji, bądź jej pracowników.

§ 16

1.     Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację.

2.     Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje Zarząd lub kierownik (dyrektor) jednostki wyznaczony przez Zarząd.

3.     Pozostałych pracowników wyodrębnionej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia Zarząd lub kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami, jeżeli został wyznaczony.

4.     Zatrudniając pracowników jednostki Zarząd lub kierownik w pierwszej kolejności bierze pod uwagę osoby wymagające aktywizacji społecznej, zawodowej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami.

5.     Pracownicy jednostki mają prawo do uczestnictwa w zarządzaniu jednostką na zasadach partycypacji pracowników.

 

Rozdział VI

[Postanowienia końcowe]

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.     W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały.

                                                                                                                                       § 19

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

4.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.