Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja Restart  realizuje  zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uczestniczących w projekcie ”Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej””.

Zadanie obejmuje:

1)      Poradnictwo przez terapeutę ds. uzależnień świadczone w formie dyżurów.

Poradnictwo przez terapeutę ds. uzależnień zostanie przeprowadzone w wymiarze co najmniej 150 godzin zegarowych w lokalu na ulicy Okrzei 18 w Kielcach oraz w domu uczestnika projektu na terenie powiatu kieleckiego. Celem będzie diagnoza oraz poradnictwo w zakresie problematyki uzależnień i współuzależnieni osób uczestniczących w projekcie, poradnictwo edukacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz popularyzacja sposobów życia bez nałogów.

2)      Konsultacje prowadzone przez terapeutę rodzin/psychoterapeutę w formie dyżurów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 140 godzin zegarowych w lokalu na ulicy Okrzei 18 w Kielcach oraz w domu uczestnika projektu na terenie powiatu kieleckiego. Celem będzie zapoznanie się z problemami rodzin doświadczających trudności w relacjach między członkami rodziny albo innego rodzaju długotrwałymi trudnościami wpływającymi na wszystkie osoby w rodzinie, poznanie opinii wszystkich członków rodziny uczestniczących w konsultacji, formułowanie zadań dla członków rodziny celem poprawy funkcjonowania oraz wdrażanie nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami i porozumiewania się w rodzinie.

3)      Konsultacje i terapia logopedyczna

Konsultacje i terapia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 200 godzin zegarowych w lokalu na ulicy Okrzei 18 w Kielcach oraz w domu uczestnika projektu na terenie powiatu kieleckiego. Celem będzie wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez profilaktykę, diagnozę  indywidualna pracę z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy oraz likwidacja lub ograniczenie zakłóceń komunikacji językowej.

4)      Poradnictwo pedagogiczne świadczone w formie dyżurów.

Poradnictwo pedagogiczne zostanie przeprowadzone w wymiarze co najmniej 200 godzin zegarowych w lokalu na ulicy Okrzei 18 w Kielcach oraz w domu uczestnika projektu na terenie powiatu kieleckiego. Celem poradnictwa pedagogicznego będzie wsparcie uczestników projektu w rozwiązywaniu problemów o charakterze wychowawczym w tym: diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w celu rozwiązywania problemów, pomoc w dążeniu do skorygowania postepowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmiany w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny.

Zadanie jest komplementarne z działaniami realizowanymi w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zadanie realizowane od października 2019r. do grudnia 2019

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi 61 000,00 zł