Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Ożarów realizuje projekt pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 74 osobami potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 54 kobiet) w tym 17 osób z niepełnosprawnościami (w tym min. 16 kobiet) z terenu gminy Ożarów, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmująca usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej-60 miejsc w Klubach Seniora (Sobów, Gliniany, Wyszmontów, Czachów) oraz usługi społecznej świadczonej w społeczności lokalnej w postaci 2 miejsc w mieszkaniu wspomaganym dla 14 osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Ożarów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

Zad.1. Doposażenie Klubu Seniora

Zad. 2. Adaptacja i doposażenie Mieszkania Wspomaganego

Zad. 3. Usługi opiekuńcze świadczone w 4 Klubach Seniora

Zad.4 Mieszkanie Wspomagane - treningowe

Kwota dofinansowania projektu 1 260 609,60 zł;  wkład własny – 120 960,00 zł

Okres realizacji projektu od lipiec 2021 do czerwiec 2023.

Miejsce realizacji projektu gmina Ożarów.

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.07.2021 do 15.09.2021.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Urząd Gminy Ożarów ul. Stodolna 1, oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz ozarow.pl

 

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Klub Seniora) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Mieszkanie Wspomagane) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenia (Klub Seniora) - pobierz

Oświadczenia (Mieszkanie Wspomagane) - pobierz

Regulamin (Klub Seniora) - pobierz

Regulamin (Mieszkanie Wspomagane) - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz