Gmina Raków realizuje projekt pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 45 osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 29 kobiet) w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami (w tym min. 2 kobiety) z terenu gminy Raków, poprzez rozwój alternatywnych form stacjonarnej opieki dziennej realizowanej  w 4 Klubach Seniora (Raków, Ociesęki, Bardo, Szumsko) do 30 czerwca 2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

Zad. 1. Doposażenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej.

Zad. 2. Indywidualne usługi społeczno-opiekuńcze.

Zad. 3. Grupowe programy edukacyjno-warsztatowe.

Zad. 4. Integracja pokoleniowa.

Kwota dofinansowania projektu 806 381,25 zł;  wkład własny – 70 400,00 zł (fin. JST) – 8,03%

Okres realizacji projektu od lipiec 2021 do czerwiec 2023.

Miejsce realizacji projektu gmina Raków.

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu – pobierz

Oświadczenie - pobierz

Regulamin Projektu – pobierz

Regulamin Klubów Seniora w Rakowie - pobierz