Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja RESTART współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie stanowi gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej. Działa on w oparciu o: ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U z 2019r, poz. 1507 ze zm./, ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku Dz. U  2019 poz. 2407,  ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /t. j. Dz. U. z 2020r. poz.111./, oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.670 ze zm./ oraz obowiązujące Rozporządzenia i Uchwały.

 

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb; umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie uzyskasz informację o pomocy, udzielanej osobom i rodzinom, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Partnera:

https://gops-lopuszno.pl/